Jun 26 2014

ความสำคัญของการจองห้องพักผ่านทางระบบออนไลน์

การท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้อย่างมหาศาล ถือเป็นรายได้หลักของเศรษฐกิจโลก และก่อให้เกิดประโยชน์หลายๆด้านตามมา ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน การกระจายรายได้ไปส่วนต่างๆ ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยมีรายได้สูงมากเป็นดับต้นๆในอาเซียน เนื่องจากความเชี่ยวชาญในการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาด โดยเฉพาะการนำสื่ออินเตอร์เน็ตมาใช้ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว โดยมีการให้บริการทางอินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย เช่น บริการจองโรงแรม จองที่พัก ให้บริการสายการบิน ซึ่งบริการทางออนไลน์นับว่ามีส่วนช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

การจองห้องพักออนไลน์ เป็นแนวทางการตลาดที่น่าสนใจ ด้วยการขยายตัวของธุรกิจทางด้านนี้อย่างรวดเร็ว เพราะเมื่อการเดินทางที่มากขึ้น นักท่องเที่ยวก็จะคำนึงถึงความเร็ว ความสะดวกสบาย ในการจองห้องพักโดยผ่านสื่อทางอินเตอร์เน็ต ยกตัวอย่างเช่น โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ที่มีการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วยการให้บริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว นับว่าช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงแรม นอกจากนี้ยังมีการบริการสายการบินที่สามารถจองตั๋วการเดินทางไปที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว การบริการทางด้านการบินถือว่าขาดไม่ได้ เพราะการบริการทางด้านนี้หากไม่มี จะทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศ ปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาให้สามารถจองที่นั่งผ่านทางออนไลท์ เป็นการนำสื่ออินเตอร์เน็ตมาใช้เพื่อลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและสร้างประสิทธิภาพ

การนำอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกสายการบินไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะในสมัยนี้ ด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ที่ต้องการความสะดวก ความรวดเร็ว ราคาที่เหมาะสม สายการบินที่ให้ความสำคัญด้านความสะดวกสบายมีอยู่มากมาย ยกตัวอย่างเช่น การบินไทย ที่มีการใช้ตั๋วโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวในหลายระดับ และการแข่งขันของสายการบินทางด้านการตลาดนับว่าทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้สายการบินต่างๆต้องปรับตัวให้ทันกับคู่แข่ง

จากกระแสการใช้อินเตอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ธุรกิจที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการตลาดได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากกว่า เพราะผู้บริโภคเลือกที่จะหาข้อมูลต่างๆจากอินเตอร์เน็ตแทนที่จะเปิดหาจากหนังสือ หรือถามผู้ที่เคยเที่ยวมาก่อน ยกตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวต้องการจะไปเที่ยวยังต่างแดน ก็จะเปิดหาข้อมูลการท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ต ดังนั้นเว็บไซต์ท่องเที่ยวต่างๆควรอาศัยช่องทางการตลาดด้านนี้เป็นสำคัญ เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น

May 31 2014

อินเตอร์เน็ตกับนวัตกรรมการท่องเที่ยว

ปัจจุบันการท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย เพราะปัจจุบันการท่องเที่ยวมีความสำคัญมากขึ้นจนเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวมีเพิ่มมากขึ้นและมีมากกว่าผู้ให้บริการ ด้วยเหตุนี้ทำให้นักท่องเที่ยวได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยมีการใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งการใช้งานอินเตอร์เน็ตสามารถช่วยในการประสานงานได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น

การวางแผนการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีแหล่งข้อมูลจำนวนมากที่ถูกเก็บรวบรวมไว้บนอินเตอร์เน็ตที่สามารถนำมาประกอบในการตัดสินใจเลือกว่าจะไปเที่ยวที่ไหน และนักท่องเที่ยวยังสามารถโต้ตอบกับผู้ประกอบการได้อีกด้วยนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถสร้างเนื้อหาการท่องเที่ยวใส่กลับลงบนอินเตอร์เน็ตเพื่อให้นักท่องเที่ยวอื่นๆที่สนใจได้อีกด้วย อย่างเช่น ข้อมูลโรงแรม ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลร้านอาหารเป็นต้น

การค้าอินเตอร์เน็ตยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อซื้อขายสินค้าได้อีกด้วยและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ที่สามารถเห็นได้ชัดจากการขายแบบออนไลน์เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นับว่าอินเตอร์เน็ตได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอุตสาหกรรมไปโดยนักท่องเที่ยวไม่ต้องติดต่อบริษัทตัวแทนเพื่อการท่องเที่ยวอีกต่อไปเพราะนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น มีข้อมูลที่มีทั้งภาพ เสียง และรายละเอียดข้อมูลครบทุกอย่าง

จะเห็นได้ว่าอินเตอร์เน็ตสามารถตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านนวัตกรรมเหล่านี้ เนื่องจากสามารถสร้างและปรับปรุงสินค้า รวมทั้งการให้บริการ โดยใช้ความรู้ใหม่ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมา และยังส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการกระจายรายได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยฟื้นฟูภายในประเทศอีกด้วย
ดังนั้นการนำอินเตอร์เน็ตมาใช้กับนวัตกรรมการท่องเที่ยวจะทำให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพราะจะได้ทราบถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อน ซึ่งกลายเป็นการเพิ่มยอดขายของธุรกิจการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

Apr 30 2014

การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งการท่องเที่ยว

จากกระแสนิยมของการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตส่งผลให้รูปแบบการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคเลือกที่จะใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลรวมถึงการทำธุรกรรมแบบออนไลน์ เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก โดยสามารถชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที ซึ่งถือว่ามีความสะดวก รวดเร็ว และง่ายสำหรับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตยังตั้งอยู่ในฝั่งของสิ่งที่ดี เช่น ทางด้านการศึกษา ทางด้านการสื่อสาร ทางด้านการเผยแพร่ความรู้ ผลงาน และผลผลิต แต่เนื่องจากสังคมอินเทอร์เน็ตเป็นสังคมที่ไม่สามารถมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงมีทั้งคนดีและคนร้าย ดังนั้นการระวังป้องกันภัยล่วงรู้ถึงภัยที่เคยมามาในอดีตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก

หัวใจของงานบริการของบริษัทท่องเที่ยว

อยู่ที่รูปแบบแพ็กเกจทัวร์ ถือเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การให้บริการท่องเที่ยวในรูปแบบแพ็กเก็จทัวร์ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภคโดยมีตัวอย่างของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวมายาวนาน และมีเว็บไซด์ที่นำเสนอบริการเกี่ยวกับรูปแบบของทัวร์ทั้งในประเทศ และทัวร์ต่างประเทศ รวมถึงบริการตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก โรงแรม แพ็คเก็จทัวร์ และบริการอื่นๆครบวงจร ขณะที่ประเทศไทยมีรายรับด้านการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการและการทำประชาสัมพันธ์ทางการตลาด

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงมาก

เมื่อองค์กร หน่วยงานต่างๆใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการจัดจำหน่าย การประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านการสร้างความสมบูรณ์ของการนำเสนอสารสนเทศและการออกแบบให้เว็บไซต์มีรูปลักษณ์สวยงามจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาสู่การขาย เพราะสินค้าบริการท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่อาศัยสารสนเทศเป็นองค์ประกอบหลักนอกเหนือจากตัวสินค้าและการให้บริการทางกายภาพการเปรียบเทียบรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ สามารถแบ่งออกได้หลายมิติ เช่น ความสวยงาม ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสารสนเทศ ผู้พัฒนาเว็บไซต์จะต้องให้ความสำคัญกับคุณสมบัติของสารสนเทศ มีความรู้ทางด้านเทคนิค

ความสำเร็จของการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับทรัพยากรมนุษย์

ซึ่งเป็นผู้ส่งมอบบริการที่มีมาตรฐาน คุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาว ปัญหาหลักของการพัฒนาทรัพยากรด้านบุคคลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ การขาดแคลนกำลังแรงงานที่มีคุณภาพโดยเฉพาะด้านการจัดการ ขาดแคลนผู้สอนและผู้ฝึกสอนที่มีคุณภาพและประสบการณ์ ขาดแคลนวัสดุและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการอบรม บุคลากรไม่สามารถตามทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก รวมทั้งการเกิดช่องว่างระหว่างผลิตภาพในการฝึกอบรมของสถาบันการศึกษากับความต้องการของอุตสาหกรรม

Mar 31 2014

นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการท่องเที่ยวไทย

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตมีความหมายที่เหมือนกันนั่นคือ นวัตกรรม หมายถึงการทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด เชื่อกันว่าการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้น จะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชัด การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเพิ่มมูลค่า มูลค่าของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลิต เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่างๆเกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น นวัตกรรมก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น และเป็นที่มาสำคัญของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ส่วนเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตคือ การนำมาใช้เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ ซึ่งมีการพัฒนาให้ก้าวหน้าอยู่ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายให้ได้มากที่สุด

ในประเทศที่พัฒนาแล้วต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านนวัตกรรม เนื่องจากนวัตกรรมเป็นการสร้างหรือการปรับปรุงสินค้า กระบวนการ หรือ การให้บริการ โดยใช้ความรู้ใหม่ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมา และยังส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการจ้างงาน สำหรับผู้ว่างงาน มีการกระจายรายได้มากขึ้นและพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้นกว่าเดิม และยังเป็นการช่วยฟื้นฟูและตอกย้ำภาพลักษณ์ด้านบวกของประเทศไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น อาหารไทยที่ชาวต่างชาติชอบรับประทาน ชาวต่างชาติที่มาเยือนยังประเทศไทยส่วนมากชอบรับประทานอาหารไทย และหากินได้ยากในต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงมีการคิดค้นส้มตำกึ่งสำเร็จรูป นวัตกรรมอาหารไทยเขย่าครัวโลก ที่ช่วยพาครัวไทยไปสู่ครัวโลกอย่างเป็นรูปธรรม และที่สำคัญมีส่วนเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรไทยด้วย ทำให้ชาวต่างชาติที่ไม่รู้จักเข้ามาอุดหนุนนวัตกรรมนี้ในประเทศของเราเพิ่มมากขึ้นสนับสนุนอาหารไทยของเราเพิ่มขึ้น เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ต่างชาติเข้ามาอุดหนุนสินค้าด้านอื่นๆของประเทศเรา

จะเห็นได้ว่าประเทศของเรามีศักยภาพในการพัฒนาด้านนวัตกรรมเป็นอย่างมาก และมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักอาหารไทย เป็นเครื่องมือเพิ่มจุดขายของธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย เพื่อพัฒนาทำให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนานวัตกรรมและดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง

Dec 25 2013

เมืองโบราณ สมุทรปราการ เที่ยวที่เดียว เหมือนเที่ยวทั่วประเทศไทย

เมืองโบราณ สมุทรปราการ เที่ยวที่เดียว เหมือนเที่ยวทั่วประเทศไทย

เมืองโบราณ สมุทรปราการ เที่ยวที่เดียว เหมือนเที่ยวทั่วประเทศไทย

หากใครยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่เมืองโบราณ ก็อยากจะมาแนะนำนี่เลยครับ เมืองโบราณที่ได้รับการจำลองเสมือนประเทศทั้งประเทศ หรือรวบรวมสถานที่ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนั้น รวบรวมมาอยู่ที่เมืองโบราณแห่งนี้แห่งเดียว ก็นับได้ว่าเหมาะอย่างยิ่งนะครับ สำหรับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ไม่อยากจะไปเที่ยวที่ไหนไกล ใกล้ๆ นี่เอง แถว สมุทรปราการนี่เอง

โดยเมืองโบราณนั้น เปรียบเสมือนแผนที่สำหรับการเรียนรู้สำหรับเด็ก หรือผู้ใหญ่ที่มีความสนใจนั่นเอง และหากจะให้ดีก็ต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้นั้น ได้จำลองสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีในประวัติศาตร์มาโชว์กันอย่างเหมือนเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นสุนทรภู่ พระอภัยมณี กรุงศรีอยุธา ประสาทขอม ฯลฯ ล้วนได้นำมาให้ชมกันเป็นที่เรียบร้อย ณ ที่แห่งนี้นั่นเอง

สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวที่สถานที่แห่งนี้ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมได้เลยครับ ที่เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการใกล้ ๆนี่เอง